Guldsmeden Hotell inköpspolicy

Omfattning

Denna policy implementeras av de 5 Guldsmeden hotellen i Köpenhamn.

Med en hållbar och etisk inköpspolicy kommer Guldsmeden Hotels att agera med minsta möjliga påverkan på miljön och bidra till en mer miljövänlig shoppingkultur inom turistnäringen.

Vid inköp fokuseras på pris, kvalitet, service, leveranssäkerhet, driftskostnader, arbetsmiljö, etiska villkor samt på produkter och tjänster med minsta möjliga påverkan på miljön under sin livscykel.
Detta innebär att:

 • Guldsmeden Hotell vill köpa varor och tjänster som under produktion, användning och bortskaffande leder till minsta möjliga slöseri med resurser och föroreningar, t.ex. varor som lever upp till en miljömärkning.
 • Guldsmeden Hotels är generellt positiva till affärspartners som gör en aktiv insats för miljön och ständigt strävar efter att minska miljöpåverkan i samband med produkten eller tjänsten. Det kan handla om allt från att minimera vatten-, energi- och kemikalieförbrukning till användning av mindre och mer miljövänliga förpackningar, val av transportsätt, hänsyn till djurskydd och mycket mer.
 • I de flesta fall vill Guldsmeden Hotels jämföra driftskostnaderna med inköps-, etablerings- och underhållskostnaderna, eftersom totalpris- och miljöbesparingar ofta kan uppnås även om inköpspriset är högre. Vid förbättringar och renoveringar beaktas även återbetalningstiden.
 • Guldsmeden Hotell tar hänsyn till kvantitet när varor beställs. Man strävar efter att köpa in rimliga mängder av produkter, så att det varken blir för mycket avfall eller lager, eller för lite beställt, så att det blir mer transport och förpackning.
 • Guldsmeden Hotell tar ställning till produktens kvalitet, så att hållbarheten ökar och därmed minimeras behovet av utbyte och efterföljande kassering av till exempel armaturer. För att miljönyttan skall vara i rimlig balans med arbetsinsats och kostnader måste det bedömas var och hur den minsta negativa miljöpåverkan för kostnaden kan uppnås.
  Förankring

Policyn är väl förankrad i ledningen och implementeras av hållbarhetschefen med hjälp av det gröna teamet och i nära dialog med hotelldirektörer och avdelningschefer.

Verktyg

Guldsmeden Hotellen samarbetar med leverantörer som använder följande certifieringar:

 • Nordiskt miljömärke
 • EU:s miljömärke
 • Dansk ekologisk livsmedelsmärkning "Ø"-stämpeln
 • GOTS
 • Ekocert
 • Rättvis handel
 • Grön energi
 • FSC
 • MSC