Integritetspolicy

Allmänna villkor

Dessa villkor ("Villkoren"), som kan ändras från tid till annan, gäller för alla tjänster ("Tjänsterna") som görs tillgängliga av Guldsmeden Hotels, Gullfossgade 4, 2300 Köpenhamn S ("Guldsmedenhotels.com") online, via mobila enheter, via e-post eller via telefon. Genom att använda Tjänster enligt detta avtal på vår webbplats www.guldsmedenhotels.com eller någon av våra applikationer (t.ex. Friendsoftehfamily.club) oavsett plattform och/eller genom att genomföra en bokning, godkänner du Villkoren.

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver hur Guldsmedenhotels.com behandlar dina Personuppgifter. "Personuppgifter" är all information med vilken man, direkt eller indirekt, kan identifiera en fysisk person. Vänligen läs denna Integritetspolicy noggrant för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Vi strävar efter att hålla en hög nivå av skydd för din integritet. Guldsmedenhotels.com behandlar huvudsakligen Personuppgifter för att utveckla och underhålla tjänsterna, hantera dina bokningar, förbättra din upplevelse och för att kommunicera med dig.

Insamling av personuppgifter

När du besöker och använder vår webbplats/app behandlar vi personuppgifter om dig med hjälp av cookies. Dessa uppgifter används för att förbättra vår webbplats, användarupplevelsen och för att utföra kundsupport. Vi behandlar också dina personuppgifter när du använder funktioner på vår webbplats, såsom att registrera dig för våra nyhetsbrev, skicka oss data eller begära information om en eller flera av våra tjänster, när du söker efter ett hotell och när du bekräftar en hotellbokning. De personuppgifter vi behandlar är: IP-adresser (används i våra tillfälliga loggfiler upp till 5 dagar varefter dessa raderas). Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress, företagsnamn och andra identitetsuppgifter som du lämnar vid din bokning (t.ex. avseende personer du reser med) Önskemål eller särskilda behov som du lägger till i kommentarer vid en bokning Information om dina hotellsökningar och dina hotellbokningar via vår webbsida/app Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om du gör en hotellsökning eller en bokning behandlar vi personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Anpassa din upplevelse på vår webbplats: Vi kan använda personuppgifter som vi samlar in om dig för att ge dig en personlig upplevelse på vår webbplats, till exempel genom att förse dig med innehåll som du kan vara intresserad av och göra navigeringen på våra webbplatser enklare. Marknadsföring: De personuppgifter som du lämnar till Guldsmedenhotels.com kan komma att användas av oss för direktmarknadsföring. Du kan när som helst välja att inte ta emot marknadsföringsmaterial från oss genom att följa de instruktioner om avregistrering som finns i varje e-postmeddelande du får, genom att ange detta när vi kontaktar dig, eller genom att kontakta oss direkt på booking@guldsmedenhotels.com.

Information Sharing och offentliggörande

Vi kan dela personuppgifterna med andra, t.ex. våra hotellpartners eller företag som tillhandahåller tjänster för hotellpartners (t.ex. kanalansvariga, digitala gäster), om du gör en bokning. I övrigt delar vi inte personuppgifter med tredje part, med undantag för kravet att lämna ut dina personuppgifter enligt lag när vi rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda Guldsmedenhotels.coms rättigheter eller egendom eller andra när vi har rimliga skäl att tro att sådana rättigheter eller egendom har påverkats eller kan komma att påverkas. Mobilappar och användning av personuppgifter i samband med sociala medier: Guldsmedenhotels.com kan göra mobila applikationer tillgängliga för nedladdning från olika marknadsplatser för mobila applikationer. Vi kan också tillhandahålla sociala datorverktyg direkt eller indirekt för att möjliggöra online sharing och samarbete mellan medlemmar som har registrerat sig för att använda dem. Dessa kan inkludera forum, wikis, bloggar och andra sociala medieplattformar. När du laddar ner och använder dessa applikationer eller registrerar dig för att använda dessa sociala datorverktyg kan du bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter. Dessa applikationer och verktyg kan innehålla sekretesspolicyer med specifik information om deras insamlings- och hanteringsmetoder. Läs dessa kompletterande uttalanden för att förstå vad verktygen och applikationerna kan göra. Allt innehåll som du publicerar, t.ex. bilder, information, åsikter eller någon annan typ av personuppgifter som du gör tillgängliga för andra deltagare på dessa sociala plattformar eller applikationer, omfattas inte av denna sekretesspolicy. Sådant innehåll omfattas snarare av användarvillkoren för dessa applikationer eller plattformar, och eventuella ytterligare riktlinjer och sekretessinformation som tillhandahålls i samband med deras användning, samt den process genom vilken du kan ta bort ditt innehåll från sådana verktyg eller få hjälp med att göra det. Se dessa för att bättre förstå dina, våra och andra parters rättigheter och skyldigheter med avseende på sådant innehåll. Du bör vara medveten om att det innehåll som du publicerar på sådana sociala dataplattformar kan göras allmänt tillgängligt för andra.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats är grunden för behandlingen av dina personuppgifter att den är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose våra berättigade intressen att förbättra vår webbplats och kundupplevelsen, jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän dataskyddsförordning) som trädde i kraft den 24 maj 2016 och ska tillämpas från den 25 maj 2018 ("GDPR"), artikel 6(1)f.

När vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla våra sök- och bokningstjänster kan grunden för behandlingen vara att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är part jfr GDPR artikel 6(1)b eller är nödvändig för ändamål som rör det berättigade intresse som vi har av att tillhandahålla våra tjänster jfr GDPR artikel 6(1)f.

Utöver ovanstående kan vi behandla dina personuppgifter för spårning och profilering för direktmarknadsföring, beteendebaserad annonsering, platsbaserad annonsering och/eller spårningsbaserad digital marknadsundersökning, eller om du prenumererar på nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial. I dessa fall är grunden för denna behandling GDPR, artikel 6(1)a, eller artikel 9(1)a.

Vi anser inte att vår webbplats är tilltalande för barn och den riktar sig inte heller till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 16 år. Om du är förälder till ett barn under 16 år och du tror att ditt barn har gett oss information om sig själv, vänligen kontakta oss.

Dina rättigheter som registrerad

Du har ett antal rättigheter när det gäller personuppgifter som rör dig. Guldsmedenhotels.com vill hjälpa dig att utöva dina rättigheter som enskild person och för att göra detta ber vi dig kontakta oss. Dessa rättigheter inkluderar:

Att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilka syften vi behandlar dem och om vi lämnar ut uppgifterna till andra;

Att rätta dina personuppgifter om de är felaktiga;

I vissa fall att få vissa eller alla dina personuppgifter raderade;

I vissa fall kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till lagring;

För att överföra eller ta emot de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss, när den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke eller ett avtal med dig, om det inte är en fråga som omfattas av artikel 20.3 eller 20.4 i GDPR (s.k. dataportabilitet);

I vissa fall och av skäl som hänför sig till din särskilda situation, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter;

Återkalla samtycke som du har gett till behandling av dina personuppgifter, utan att det påverkar lagligheten av behandling som baseras på samtycke innan det återkallas;

För att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: eller

Att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig, såvida inte beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss, eller beslutet är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av, eller beslutet grundas på ditt uttryckliga samtycke.

Informationssäkerhet och noggrannhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthålla deras riktighet och för att göra detta genomför vi rimliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss, både under överföringen och när vi har tagit emot dem.

Bevarande

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att du ska kunna använda våra tjänster, för att tillhandahålla våra tjänster till dig (inklusive tjänsten för ett onlineanvändarkonto (om det skapas)), för att följa tillämpliga lagar, för att lösa tvister med andra parter och i övrigt som krävs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, inklusive att upptäcka och förhindra bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter. Om du vill begära att vi inte längre använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på booking@guldsmedenhotels.com. Vi förbehåller oss rätten att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Känsliga uppgifter

Om inte annat särskilt begärs ber vi dig att inte skicka oss, och att inte avslöja, på eller genom Tjänsterna eller på annat sätt till oss, några Känsliga Personuppgifter (t.ex, personnummer, skatteregistreringsnummer, passnummer, körkortsnummer eller annat statligt utfärdat identifieringsnummer; finansiellt kontonummer, med eller utan kod eller lösenord som ger tillgång till kontot, kredithistorik; eller information om ras, religion, etnicitet, sexualliv eller sexuell läggning, medicinsk information eller hälsoinformation, genetisk eller biometrisk information, biometriska mallar, politisk eller filosofisk övertygelse, medlemskap i politiskt parti eller fackförening, information om bakgrundskontroll, rättsliga uppgifter såsom brottsregister eller information om andra rättsliga eller administrativa förfaranden).

Kakor

Cookies: En cookie är en liten textfil som lagras på en användares dator i registreringssyfte. Vi använder cookies på den här webbplatsen. Cookies kategoriseras vanligtvis som "sessionscookies" eller "permanenta" cookies. Sessionscookies hjälper dig att navigera effektivt på webbplatsen och håller reda på hur du går från sida till sida så att du inte ombeds lämna information som du redan har lämnat under det aktuella besöket. Sessionscookies lagras i det tillfälliga minnet och raderas när webbläsaren stängs. Permanenta cookies, å andra sidan, lagrar användarinställningar för nuvarande och efterföljande besök. De skrivs på din enhets hårddisk och är fortfarande giltiga när du startar om din webbläsare. Vi använder sessions-ID-cookies, dessa cookies är tillfälliga och upphör att gälla när du stänger din webbläsare (eller när din session avslutas). Vi använder preferenscookies när du är en registrerad användare och loggar in, dessa cookies tillåter en webbplats att komma ihåg val du har gjort tidigare, till exempel vilket språk eller valuta du föredrar, eller vad ditt användarnamn och lösenord är så att du automatiskt kan logga in. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa delar av vår webbplats, till exempel tävlingar eller undersökningar, kommer att vara begränsad. Vissa av våra affärspartners kan använda cookies på sina webbplatser. Vi har ingen tillgång till eller kontroll över dessa cookies. Denna Integritetspolicy täcker endast användningen av cookies på Guldsmedenhotels.com; den täcker inte användningen av cookies av några annonsörer. Du kan när som helst ändra ditt val genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du inaktiverar cookies som vi använder, kan detta påverka din användarupplevelse.

Länkar till andra webbplatser

Guldsmedenhotels.com webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Guldsmedenhotels.com. Vänligen observera att Guldsmedenhotels.com inte är ansvarig för sekretesspraxis på sådana webbplatser. Vi uppmuntrar dig att vara uppmärksam när du lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personuppgifter. Denna Integritetspolicy gäller endast för personuppgifter som samlas in av denna webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, eller om du inte längre vill få marknadsföringsmeddelanden från Guldsmedenhotels.com, vänligen kontakta oss på booking@guldsmedenhotels.com eller följ instruktionerna för avregistrering som finns i varje marknadsföringsmeddelande.

Klagomål

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datatilsynet

Borgergade 28, 5. DK-1300 København K

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk